LICYTACJE

nieruchomość gruntowa zabudowana

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

Sygn. Akt. Km 1233/18                                                                                                Limanowa, dnia 2023-01-17

w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km  1233/18

 

OB W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.02.2023 r. r. o godz 08:30 w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Limanowej odbędzie się:

 

 

D R U G A     L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości, Lipowe działka ew. nr 180/3, 180/4 i 182/3 o łącznej pow. 1,0033 ha wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych pod nr KW NS1L/00028926/6

 

Nieruchomość w/w stanowi 1/2 własności dłużnika

Marcisz Bożena

 

nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 272.030,00 zł

wartość udziału 1/2 w części nieruchomości wynosi 136.015,00 zł

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:dwie tzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 90.676,67 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 13.601,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, którą należy wpłacić na rachunek komornika 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowejlub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Elaborat szacunkowy tej nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule tj. dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.