LICYTACJE

nieruchomość gruntowa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13, www.komorniklimanowa.pl, email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

 

Sygn. Akt. Km 749/21                                                                              Limanowa, dnia 2023-01-09

w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km  749/21

 
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Limanowej Łukasz Wiśniewski podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 14:00 w dniu 02.02.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/
rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)

druga licytacja poprzez sprzedaż elektroniczną

nieruchomości położonej przy , 34-654 Męcina, dla której SĄD REJONOWY LIMANOWA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. J.Marka 19, 34-600 Limanowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1L/00044829/4.

Suma oszacowania wynosi 126.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 63 150,00 zł.  

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  13.02.2023 o godzinie:  14:00 .

Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 630,00 zł. Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy komornika: PKO SA O/LIMANOWA 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data uznania na rachunku komornika), lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Nieruchomość tą można oglądać w dniu 06.02.2023 r. w godz. 10.00. - 10.15 Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika - art. 879 (6) kpc. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa - art. 867 (1) § 2 i 3 kpc. W licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji - art. 867 (2) § 2 kpc. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego - art. 879 (6) § 3, 879 (7) kpc. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu, albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - art. 879 (9) kpc. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną - art. 879 (4) § 4 kpc. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.  Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 


  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym Limanowej
Łukasz Wiśniewski

 

 

Pouczenie:

1) art. 8794 § 4 kpc

W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

2) art. 8795 kpc

§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

3) art. 8796 § 1 kpc

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

4) art. 8799 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.