LICYTACJE

nieruchomość zabudowana

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

 

Sygn. Akt. Km 1219/19                                                                                                                              Limanowa, dnia 2023-01-12

w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km  1219/19

 

OB W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.02.2023 r o godz 11.30 w sali nr 224 Sądu Rejonowego w Limanowej odbędzie się:

 

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

 

Opisanej jako: położona w miejscowości, Poręba Wielka Działka ew. nr ew. 1085 o pow. 0,10 ha, to grunt w kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, działka ogrodzona zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 80 m2 oraz małym drewnianym budynkiem gospodarczym (nie związanym trwale z gruntem), posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Limanowej Zamiejscowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolne pod nr KW NS2L/00009625/4

 

Nieruchomość w/w stanowi udział 3/8 dłużnika

Trompeter-Maksym Joanna

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 61.406,25 zł

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 46.054,69 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 6.140,62 złnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, którą należy wpłacić na rachunek komornika 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika i można go oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule tj. dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.