LICYTACJE

nieruchomość gruntowa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej
Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777
 
Sygn. akt  Km 501/21                                                                                                                                                    Limanowa, dnia 2023-01-09
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 501/21
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 867, że w dniu 13.02.2023 r o godz 13:00 w Limanowej przy ul. Spacerowej 7C/3 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

1. nieruchomości położonej w miejscowości Przyszowa, działka gruntowa o nr 679/4 o pow. 0.14 ha posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych w Limanowej, pod nr KW NS1L/00037134/3

Nieruchomość w niej opisana stanowi własność udział 1/2 dłużnika

Jedynak Rafał

wartość udziału 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 41.500,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: 20.750,00 zł

 

2. nieruchomości położonej w miejscowości Przyszowa, działka gruntowa o nr 679/6 o pow. 0.4 ha posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych w Limanowej, pod nr KW NS1L/00037136/7

Nieruchomość w niej opisana stanowi własność udział 3/18 dłużnika

Jedynak Rafał

wartość udziału 3/18 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 1.600,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: 800,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości:

1. działka gruntowa o nr 679/4 nr KW NS1L/00037134/3 - kwota rękojmi 4.150,00 zł

2. działka gruntowa o nr 679/6 nr KW NS1L/00037136/7 - kwota rękojmi 160,00 zł

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem na rachunek komornika 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika, który można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją od pn.- pt. w godz. 10.00 -12.00

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule tj. dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.