LICYTACJE

nieruchomość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

Sygn. akt  Km 553/18                                                                                                                                                Limanowa, dnia 2019-12-23
w  odpowiedzi podać: sygn. akt 
Km 553/18

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13.02.2020 o godz 08:30 w sali nr 224 Sądu Rejonowego w Limanowej odbędzie się:
 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości:

położonej w miejscowości Młynne działka ew. nr 483 o powierzchni 0,22 ha, działka o regularnym kształcie, zbliżona do prostokąta. Zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 267,22 m2 posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych w Limanowej, pod nr KW NS1L/00033862/7.

 

Nieruchomość wyżej opisana stanowi własność dłużnika

Wróbel Grzegorz

Wróbel Dorota

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 485.200,00 zł

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 323.466,67 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 48.520,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, którą należy wpłacić na rachunek komornika 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule tj. dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.