LICYTACJE

nieruchomość gruntowa

Wartość szacunkowa Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

Sygn. akt  Km 114/16                                                                                                                                                Limanowa, dnia 2019-05-17
w  odpowiedzi podać: sygn. akt 
Km 114/16

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 867, że w dniu 17.06.2019 r. o godz 15:00 w Limanowej przy ul. Spacerowej 7C/3 w Kancelari Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości, Kasina Wielka (34-741) działka ewidencyjna nr 9854 o pow. 0,11 ha, stanowiąca własność dłużnika Drąg Andrzej, posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych w Limanowej, Zamiejscowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolne pod nr KW NS2L/00037596/6

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5.300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 3.975,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem na rachunek komornika 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej.

 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12.00 dnia następnego (art. 871 kpc).

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika, który można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją od pn.- pt. w godz. 10.00 -12.00

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule tj. dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.