LICYTACJE

RENAULT TRAFIC

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

Sygn. akt  GKm 100/19                                                                                                                                             Limanowa, dnia 2020-01-13
w  odpowiedzi podać: sygn. akt G
Km 100/19

 
OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ   LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej mający kancelarię w Limanowej przy ul. Spacerowa 7c/3 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12/02/2020 roku o godz. 11 00 odbędzie się w miejscowości Limanowa ul. Żwirki i Wigury 45 D  pierwsza licytacja ruchomości  należących do dłużnika.   

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

L.p. Opis licytowanej ruchomości ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 RENAULT TRAFIC rok. prod. 2005  poj. 1870,00 1,00 9 000,00 zł 6 750,00 zł
 

cena BRUTTO, 
VIN VF1FLACA65Y087761

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji  w miejscu wskazanym jak wyżej.
Za zakupione ruchomości komornik nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. Jednocześnie komornik zawiadamia, że licytacja nie może rozpocząć się później niż w dwie godziny po czasie oznaczonym w obwieszczeniu.