LICYTACJE

nieruchomość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej
Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

Sygn. akt  Km 1064/18                                                                                                                                                                                                    Limanowa, dnia 2019-09-17
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  
Km 1064/18
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.10.2019 o godz: 08:30 w sali nr 224 Sądu Rejonowego w Limanowej odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości:

położonej w miejscowości, Męcina działka ewd. nr 1355/2 o powierzchni 0,1400 ha posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych w Limanowej pod nr KW NS1L/00025180/3, stanowiąca własnośc dłużnika Leśniara Maria, Leśniara Zbigniew. Działka w kształcie nieregularnym przypominającym prostokąt. Nieruchomość zabudowana, nieogrodzona. Zabudowę stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 215,33 m2 w tym garaż i kotłownia 40,53 m2,

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 445.700,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 334.275,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 44.570,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, którą należy wpłacić na rachunek komornika 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule tj. dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.