LICYTACJE

nieruchomość gruntowa zabudowana

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

Sygn. akt  Km 1288/18                                                                                                                                                                                                 Limanowa, dnia 2020-07-01
w  odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1288/18
 

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.08.2020 o godz: 08:30 w sali nr 224 Sądu Rejonowego w Limanowej odbędzie się:
 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr ewidencyjny 1514 o pwierzchni 0,04 ha (zabudowana budynkiem mieszkalnym w bardzo złym stanie technicznym przeznaczonym do rozbiórki)  położona w miejscowości Dobra posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Limanowej zamiejscowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej pod nr KW NS2L/00022831/8

 

 

Nieruchomość wyżej opisana stanowi własność dłużnika:

Rakowska Iwona

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 16.300,00 zł 

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 12.225,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1.630,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, którą należy wpłacić na rachunek komornika 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowejlub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule tj. dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.