LICYTACJE

SAMOCHODY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

Sygn. akt  Km 872/18                                                                                                                                                                                                                          Limanowa, dnia 2018-09-26
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 872/18
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Limanowej mający kancelarię w Limanowej przy ul. Spacerowa 7c/3 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dniu 24/10/2018 roku o godz. 09:00 odbędzie się w miejscowości Limanowa ul. Łazarskiego 16 pierwsza licytacja ruchomości  należących do dłużnika
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Suma oszacowania

Cena wywołania

1

MERCEDES-BENZ C 220 T CDI KARAWAN POGRZE.

1

25 00,00 zł

18 7500,00 zł

2

MERCEDES-BENZ 110 KARAWAN POGRZE.

1

25 00,00 zł

18 750,00 zł

** cena netto
,  Brak zdjęć
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu wskazanym jak wyżej.
Za zakupione ruchomości komornik nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Jednocześnie komornik zawiadamia, że licytacja nie może rozpocząć się później niż w dwie godziny po czasie oznaczonym w obwieszczeniu.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.