LICYTACJE

kompleks nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

Sygn. akt  Km 565/18                                                                                                                                                              Limanowa, dnia 2019-02-15
w  odpowiedzi podać: sygn. akt Km 565/18
 

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. o godz: 08:30 w sali nr 202 Sądu Rejonowego w Limanowej odbędzie się:
 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

kompleks nieruchomości składających się z działek ewidencyjnych 96/7 (0,1705 ha) i nr 96/5 (0,0032 ha) o łącznej powierzchni 0,1737 ha położona w miejscowości Jodłownik, posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych w Limanowej, pod nr KW NS1L/00044896/4 . Kompleks w części zachodniej zabudowy jest budynkiem oznaczonym na mapie ewidencji symbolem h2. budynek pełni funkcję hotelowo - restauracyjną. Budynek składa się z kondygnacji parteru, I piętra oraz II piętra o łącznej powierzchni 636,77 m2. Budynek posiada piwnicę o powierzchni 17,20 m2. Teren wokół budynku wyłożony kostką.

Nieruchomość wyżej opisana stanowi 3/4 udziału prawa własności dłużnika

Kasprzyk Krystyna

oraz 1/4 udziału prawa własności dłużnika

     Kasprzyk Michał

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:1.420.394,00 zł
 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.065.295,50 zł .
 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 142.039,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, którą należy wpłacić na rachunek komornika 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule tj. dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.