LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: kancelaria@komorniklimanowa.pl
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777

Sygn. akt  Km 606/16                                                                                                                                                                                                                  Limanowa, dnia 2017-07-31                                                                 
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 606/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski Kancelaria Komornicza w Limanowej  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  21/09/2017 o godz. 08:30  w sali nr 224 Sądu Rejonowego w Limanowej odbędzie się:

              P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z przyległym budynkiem gospodarczym działka ewidencyjna nr 1086 oraz niezabudowane działki gruntowe nr 1069/1, 1099, 2146, 2171,2189, 2200, 3622 położone w miejscowości Podlopień, stanowiącej własność dłużnika:
    Kubowicz Józef
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Limanowej nr NS1L/00031817/3.

działka nr 1086 oszacowana jest na kwotę 65.500,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 49.125  zł.
działka nr 1069/1 zacowana jest na kwotę 6.800,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 5.100,00  zł.
działka nr 1099 oszacowana jest na kwotę 1.100,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 825,00  zł.
działka nr 2146 oszacowana jest na kwotę 1.845,00zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.383,75  zł.
działka nr 2171 zacowana jest na kwotę 2.475,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.856,25  zł.
działka nr 2189 oszacowana jest na kwotę 2.360,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.770,00  zł.
działka nr 2200 zacowana jest na kwotę 18.400,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 13.800,00 zł.
działka nr 3622 oszacowana jest na kwotę 25.400,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 19.050,00  zł.

      Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny  oszacowania  nieruchomości  najpóźniej   w dniu poprzedzającym  przetarg  lub  w  postaci książeczki oszczędnościowej  banków upoważnionych według prawa bankowego do jej  wystawienia,  zaopatrzonej  w   upoważnienie  właściciela  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.  Rękojmię należy wpłacić na rachunek komornika:
  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zgodnie z art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmienionej z dniem 30 kwietnia 2016 r. przez ustawę z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (dz. u. poz.585) nieruchomość  rolną  mogą  nabyć  osoby  spełniające  warunki w/w. ustaw.
Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w  wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.